git 修改当前的project的用户名的命令为:

git config user.name 你的目标用户名;
 
git修改当前的project提交邮箱的命令为:
git config user.email 你的目标邮箱名;
 
如果你要修改当前全局的用户名和邮箱时,需要在上面的两条命令中添加一个参数,–global,代表的是全局。
 
命令分别为:
 
git config  --global user.name 你的目标用户名;
git config  --global user.email 你的目标邮箱名;